لیست فرصت های شغلی


فرصت شغلی مناسب برای کارگر ساده در امور کشاورزی و دامداری ( فیروزکوه)
انجام امور کشاورزی و دامدارای و سایر کارهای مرتبط...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4689 بازدید: 6 تهران » فیروزکوه 1 مرد تمام وقت پاداش، مسکن
Farhad ثبت: 1398/03/24 انقضا: 1398/04/03