لیست کارجویان


ایرج کریمی
کد: 12144 مرد متاهل وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 30 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: دیپلم »
ایرج-کریمی