لیست کارجویان


رضا خضرقویطاس
کد: 12172 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 0 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: کارشناسی » شیمی محض
رضا-خضرقویطاس