لیست کارجویان


حسام نوفرستی
کد: 11990 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 22 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: کارشناسی » ICT
حسام-نوفرستی