لیست کارجویان


سعید زرعی مرکید
کد: 12120 مرد متاهل وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 8 ماه حقوق درخواستی: یک تا یک و نیم میلیون تومان
آخرین مدرک: دیپلم » علوم انسانی
سعید-زرعی-مرکید